REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.ZAMONTUJGAZ.PL

zawierający

SCHEMAT OBSŁUGI ZAPYTAŃ Z SERWISU
ZAMONTUJGAZ.PLI. INFORMACJE OGÓLNE - OFERTA.CZAS TRWANIA
II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.FORMY POTWIERDZEŃ.
    II.A. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ - Etap I - ZAPYTANIE o WYCENA i ANALIZA

    II.B. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ - Etap II - WSKAZANIE POWIATU
    II.C. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ - Etap III - REZERWACJA STANOWISKA i ZAMÓWIENIE MONTAŻU
    II.D. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ - WYJAŚNIENIA
III. DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI
IV. GWARANCJA. RĘKOJMIA. ZWROTY TOWARÓW.ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. INFORMACJE OGÓLNE - OFERTA.CZAS TRWANIA
 1. Właścicielem serwisu zamontujgaz.pl, zwanego dalej Zamontujgaz jest Zakład Usługowy Eko-Pal, ul. Szybowcowa 14, 80-298 Gdańsk.
 2. Klient wysyłając z serwisu internetowego www.zamontujgaz.pl zwanego dalej Zamontujgaz dowolny formularz zapytania lub formularz potwierdzenia dostępny na tym serwisie zwany także zamówieniem lub dokonując płatności za usługi dostępne na tym serwisie oświadcza, że zapoznał się z aktualną treścią Regulaminu Zamontujgaz zwanego dalej Regulaminem i z aktualną Polityką Prywatności, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu lub niezgodności złożonego zamówienia z Regulaminem, lub upływu terminów o których mowa w Regulaminie przesłane przez Klienta zamówienie zostanie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.
 4. Klient otrzymuje WYCENE I ANALIZĘ, na podstawie danych wprowadzonych przez niego do Formularza,dla jednego samochodu.
 5. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane przez Zamontujgaz bez konieczności informowania o tym Klienta.
 6. Klient otrzymuje WYCENĘ I ANALIZĘ instalacji w oparciu o aktualny cennik instalacji partnera-dostawcy Zamontujgaz i koszt robocizny za montaż wskazanego rodzaju instalacji w podanym aucie ustalony ze Specjalistycznymi Serwisami.
 7. Klient po otrzymaniu z Zamontujgaz odpowiedzi zawierającej WYCENE I ANALIZĘ może zlecić dalsze usługi do zarezerwowania stanowiska montażu w celu adaptacji auta na zasilenie gazem włącznie.
 8. Montaż instalacji będzie się odbywał we wskazanym przez Zamontujgaz Specjalistycznym Serwisie (Zakładzie Montażu) zwanym dalej Specjalistycznym Serwisem.
 9. Złożenie zamówienia, na odpowiednich formularzach dostępnych na www.zamontujgaz.pl, i dokonanie płatności i/lub podanie danych do wystawienia faktury potwierdza decyzję Klienta o dokonaniu zakupu usług zgodnie z zakresem i na warunkach podanych przez Zamontujgaz.


II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.FORMY POTWIERDZEŃ.
    II.A. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ -
Etap I - ZAPYTANIE o WYCENA i ANALIZA
 1. Aby skorzystać z usług Zamontujgaz w zakresie indywidualnej WYCENY I ANALIZY opłacalności inwestycji w instalacje gazową, Klient odsyła prawidłowo wypełniony "Formularz zapytania o instalacje gazową" (Rys.1, Rys.2)zwany dalej "FORMULARZ", dostępny na stronach http://www.zamontujgaz.com.pl/formularz i potwierdza poprawność podanego adresu e-mail przy pomocy linku, który zostaje wysłany na podany adres e-mail"
  Rys. 1 Formularz zapytania o instalacje gazową - cz. 1 step1

  Rys. 2 Formularza zapytania o instalację gazową - cz. 2 step2

  Rys.3 Informacja dla Klienta potwierdzająca pomyślne wprowadzenie Formularza do systemu (możliwość wydruku oraz ponownego wysłania maila do potwierdzenia)
  step4

 2. Na otrzymany od Klienta prawidłowo wypełniony "FORMULARZ", zostanie udzielona odpowiedź przez Zamontujgaz, odpowiedź będzie zawierała WYCENE I ANALIZĘ (Rys 4) i zostanie przesłana w terminie 1 dnia roboczego licząc od dnia potwierdzenia adresu e-mail przez klienta. Klient otrzymuje wycenę instalacji w oparciu o aktualny cennik instalacji partnera-dostawcy Zamontujgaz i koszt robocizny za montaż wskazanego rodzaju instalacji w podanym aucie.
 3. Przesłane przez Klienta "FORMULARZ" do Zamontujgaz i nie potwierdzenie adresu e-mail w terminie 5 dni w sposób o którym mowa w ust1 zostaną anulowane, bez konieczności powiadamiania o tym Klienta.
 4. WYCENA I ANALIZA zostanie przesłana na adres e-maila zwany dalej "e-mail kontaktowy" podany przez Klienta w "FORMULARZ".
 5. Każda przesłana WYCENA I ANALIZA posiada swój Indywidualny Numer Identyfikacyjny (INI), który jest podawany w kolejnych korespondencjach sporządzanych przez Klienta i przez Zamontujgaz a dotyczących składnych przez Klienta zapytań i zamówień.
Rys.4 Przykład odpowiedzi na Formularz przesyłanej do Klienta - WYCENA i ANALIZA
WYCENA I ANALIZA

Witaj Test
w nawiązaniu do zapytania nr EXP152 z dnia 2011-12-02 przesyłamy wycenę instalacji gazowej wraz z montażem oraz szacunkowym czasem zwrotu z inwestycji.

Kalkulacja dla samochodu:
1. Marka: Renault 3. Pojemność: 1549 cm3
2. Typ, model: Megane 4. Rok produkcji: 2002

Kalkulacja wpływu założenia instalacji LPG na wydatki na zakup paliwa
Paliwo Cena za litr * Średnie zużycie paliwa w litrach na 100 km Koszty zakupu paliwa na przejechanie 100 km Miesięczne koszty zakupu paliwa
PB95 5,39 zł 9,5 51,20 zł 307,20 zł
LPG 2,84 zł 11 32,38 zł 194,28 zł
Różnica 18,82 zł 112,92 zł
Żródło: e-petrol / 44 tydzień 2011 roku

Koszty paliwa dla samochodu na benzynie są wyższe od kosztów na gazie:
a) na każde przejechane 100 km o 18,82 zł
b) miesięcznie (dla podanego w Formularzu przebiegu) o 112,92 złSpecjalnie do Państwa samochodu (na podstawie przekazanych danych pojazdu) została dobrana optymalna pod względem technologicznym instalacja. Wszystkie elementy instalacji pochodzą od renomowanej firmy sprzedającej swoje wyroby na europejskim oraz światowym rynku) co gwarantuje kompatybilność wszystkich części a co za tym idze bezawaryjne i efektywne działanie.

Wycena obejmuje instalację generacji: IV Generacja (wtrysk gazu)

Wybrana linia produktu: comfort

Cena kompletnej instalacji gazowej z montażem w zaproponowanym Zakładzie Montażu (sprawdzonym i solidnym z odpowiednim doœwiadczeniem w branży) wynosi 2702 zł. *

Cena obejmuje: Zwrot kosztów poniesionych na montaż instalacji gazowej nastšpi po przejechaniu 14 357 km, tj. po upływie 24 miesięcy (według danych z formularza)

Z przeprowadzonych wyżej analiz wynika, że dla podanego auta jazda na gazie zamiast na benzynie będzie przynosiła systematyczne oszczędności, a koszt montażu instalacji gazowej zwróci się w stosunkowo krótkim czasie.

* Cena wyliczona jest przez program i może sie jeszcze zmienić po weryfikacji przez Zakład Montażu


ZAMONTUJGAZ.PL

Zainteresownym adaptacją powyższego auta na gaz oferujemy naszą fachową pomoc:
Wszystko w ramach podanej wyżej ceny adaptacji auta na gaz: 2702 zł brutto.
(oferta ważna do dnia: 2011-12-07).

CO DALEJ
Klikając na poniższy link można wskazać preferowane miejsce wykonania usługi adaptacji pojazdu na gaz w oparciu o które ustalimy najbliższy, solidny Zakład Montażu.

http://www.zamontujgaz.com.pl/?src=/0/2/34272540453371


Pozdrawiamy
Zespół Zamontujgaz.pl
biuro@zamontujgaz.pl
http://www.zamontujgaz.pl
Kompleksowe doradztwo związane z adaptacją auta na zasilanie gazem.
 

Treść tej informacji jest poufna i może zawierać informacje stanowiące tajemnicę zawodową. Jeżeli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem zamontujgaz.pl lub pośrednikiem uprawnionym do jej przekazania, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karane. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie o tym zamontujgaz.pl i usunięcie tej wiadomości z komputera.


II.B. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ - Etap II - WSKAZANIE POWIATU
 1. Wraz z WYCENA I ANALIZA Klient otrzymuje "link do wykazu powiatów w Polsce" na podstawie którego może wskazać preferowany powiat gdzie chciałby aby dokonano montażu instalacji gazowej, wybranej w FORMULARZ, zgodnie z otrzymaną WYCENA I ANALIZA. Link jest aktywny do czasu udzielenia przez Zamontujgaz odpowiedzi, nie dłużej jednak niż 7 dni.
 2. WYCENA I ANALIZA ustalona na podstawie danych z FORMULARZ ważna jest przez 7 dni, licząc od daty jej wysłania przez Zamontujgaz. W tym terminie jest aktywny "link do wykazu powiatów w Polsce" umożliwiający Klientowi wskazanie preferowanego powiatu o czym mowa w ust 6.
 3. Za wskazany powiat przez Klienta uznaje się ten, który został podany jako ostatni. Wybór kolejnych powiatów dla tego samego FORMULARZA o danym INI anuluje poprzednie wybory Klienta. Zmiana wybranego powiatu jest możliwa przez okres aktywności linku ale nie dłużej niż do czasu wysłanie odpowiedzi e-mailem. Po wysłaniu odpowiedzi e-mailem - zmiana wskazanego powiatu dla dokonania montażu jest już niemożliwa.
 4. Na podstawie wskazanego przez Klienta preferowanego powiatu dla wykonania usługi adaptacji pojazdu na gaz, Zamontujgaz wyznacza Specjalistyczny Serwis. Zamontujgaz udziela odpowiedzi z potwierdzeniem/odmówieniem możliwości adaptacji pojazdu na zasilanie gazowe w najbliższej okolicy wskazanej przez Klienta w ciągu 2 dni roboczych. Przez najbliższą okolicę rozumie się preferowany powiat wskazany przez Klienta oraz powiaty sąsiednie wokół preferowanego powiatu. Potwierdzenie zawiera "Info dla płatności". Przykład wysyłanego maila poniżej (Rys.5).
 5. Specjalistyczny Serwis otrzymuje od Zamontujgaz zapytanie o możliwość wykonania usługi dla danych otrzymanych od Klienta w Formularzu
 6. W ciągu 1 dnia roboczego Specjalistyczny Serwis potwierdza/nie potwierdza dla Zamontujgaz:

Rys.5 Potwierdzenie dokonania adaptacji w powiecie wyznaczonym przez Zamontujgaz
WSKAZANIE NAJBLIŻSZEGO AUTORYZOWANEGO ZAKŁADU MONTAŻU ZAMONTUJGAZ.PL

Witaj Test

W nawiązaniu do zapytania nr EVT115 z dnia 2011-11-22 oraz wskazanie preferowanego miejsca adaptacji samochodu na zasilanie gazem LPG proponujemy dokonanie montażu instalacji w autoryzowanym Zakładzie Montażu Zamontujgaz.pl w powiecie: gdańskim

Zatwierdzona przez Zakład Montażu cena instalacji wraz z montażem wynosi: 2746 zł.

W celu potwierdzenia zainteresowania dokonaniem instalacji wymagamy opłacenia zaliczki w kwocie 123,00 zł
Pozostałą część należności w wysokości 2623,00 zł należy opłacić w warsztacie po dokonaniu montażu.

Wpłata zaliczki stanowi zbezpieczenie wysyłki kompletnej, dedykownej specjalnie dla samochodu:

1. Numer rejestracyjny: GD 0000 4. Pojemność: 1500 cm3
2. Marka: Daewoo 5. Rok produkcji: 2002
3. Typ, model: Lanos  

do Zakładu Montażu w powiecie: gdański, oraz zarezerwowanie stanowiska montażowego na konkretny termin.

W celu skorzystania z naszej usługi doradztwa i pośrednictwa należy klikając na poniższy link aby wybrać sposób płatności za usługę:
http://www.zamontujgaz.com.pl/?src=/0/3/37242643466772


Pozdrawiamy
Zespół Zamontujgaz.pl
biuro@zamontujgaz.pl
http://www.zamontujgaz.pl


II.C. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ - Etap III - REZERWACJA STANOWISKA i ZAMÓWIENIE MONTAŻU

 1. Klient zainteresowany adaptacją auta na zasilanie gazem:
  1. zgodnie z wyborem Klienta wg FORMULARZ, i
  2. zgodnie z otrzymaną z Zamontujgaz WYCENA I ANALIZA , i
  3. w Specjalistycznym Serwisie zlokalizowanym w powiecie wyznaczonym przez Zamontujgaz, i
  4. w terminie wyznaczonym przez Zamontujgaz dokonuje na rzecz Zamontujgaz zaliczki za usługę w wysokości 123,- zł (sto dwadzieścia trzy złote) brutto (100 zł netto + 23 zł VAT). Zaliczka stanowi zabezpieczenie wysłania kompletnej dopasowanej do danego auta instalacji do Zakładu Montażu we wskazanej przez Państwa okolicy oraz rezerwacji stanowiska montażowego w tym Zakładzie.
 2. Po dokonaniu płatności Klienci zainteresowani otrzymaniem f-ry wpisują niezbędne dane dla otrzymania f-ry za zamówione w Zamontujgaz usługi. Otrzymanie f-ry VAT wymaga dokonania odpowiedniego wyboru w trakcie wypełniania formularza.
 3. W celu dokonania płatności
  1. Dla płatności poprzez serwis "Przelewy 24" połączyć się ze wskazanym w potwierdzeniu linkiem i postępując dalej zgodnie z zawartymi instrukcjami dokonać odpowiednich wpisów i wyborów z poszczególnych opcji aby dokonać opłaty w wysokości podanej w instrukcji formularza
  2. W przypadku dokonania płatności w inny sposób niż przez serwis "Przelewy 24" należy:
   1. podać w przelewie: dane wpłacającego, dane odbiorcy zgodnie z podanymi w otrzymanym "Info dla płatności", w tytule płatności podać INI (indywidualny numer identyfikacyjny) z FORMULARZA lub z WYCENA I ANALIZA
   2. przesłać niezwłocznie potwierdzenie wpłaty faxem na nr 0-58-3481211 lub na e-mail platnik@zamontjgaz.pl
 4. Następnego dnia roboczego od otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty przez Klienta, na wskazany przez Zamontujgaz rachunek, rozpoczęta zostanie realizacja opłaconej przez Klienta usługi rezerwacji stanowiska montażu w celu adaptacji auta na zasilanie gazem
  1. Klient otrzyma dane adresowe i kontaktowe do Specjalistycznego Serwisu;
  2. Specjalistyczny Serwis otrzyma dane Klienta, oraz FORMULARZ, oraz WYCENA I ANALIZA sporządzone dla pojazdu zgodnie z przesłanym zamówieniem(FORMULARZ1) przez Klienta. Na przekazanie do Specjalistycznego Serwisu danych o których mowa w tym punkcie Klient wyraża zgodę dokonując płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem
  3. Specjalistyczny Serwis zamawia instalację u partnera-dostawcy Zamontujgaz zgodnie ze specyfikacja FORMULARZA na podstawie której Zamontujgaz wykonał i przekazał Klientowi WYCENE I ANALIZĘ. Cała instalacja - włącznie ze zbiornikiem musi być zakupiona u wskazanego partnera-dostawcy Zamontujgaz)


II.D. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ - WYJAŚNIENIA

 1. Zamontujgaz w ramach realizacji usługi opłaconej przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem (pkt 14 i 13):
  1. rezerwuje dla Klienta stanowisko montażu w celu adaptacji auta na zasilenie gazem, na wyznaczony termin (data, godzina) w wyznaczonym Specjalistycznym Serwisie (Zakładzie Montażu), który dokona adaptacji na gaz auta zgodnie z przyjętymi w niniejszym Regulaminie zasadami. Będzie to 1 określony dzień tygodnia o którym ZAMONTUJGAZ powiadomi Klienta oraz Specjalistyczny Serwis z wyprzedzeniem miń. 5 dni roboczych pod warunkiem otrzymania potwierdzenia płatności;
  2. przekazuje Klientowi dane adresowe i kontakt do wyznaczonego Specjalistycznego Serwisu
  3. sprawuje nadzór nad zapewnieniem dostaw kompletnej instalacji do Specjalistycznego Serwisu zgodnie z wyborem Klienta w "Formularzu" i sporządzoną "WYCENA i ANALIZA".
 2. Klient nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem kompletnej instalacji gazowej do Specjalistycznego Serwisu wskazanego przez Zamontujgaz w ramach realizacji zamówienia. Niniejsze dotyczy kompletacji instalacji zgodnie z wyborem Klienta w FORMULARZ oraz specyfikacją na podstawie której sporządzono WYCENE I ANALIZĘ.
 3. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie zostanie przez niego potwierdzone dokonaniem wymaganej zaliczki)o której mowa w Regulaminie, w ciągu 3 dni od daty wysłania "Info dla płatności" przez Zamontujgaz, zamówienie to nie będzie realizowane i zostanie anulowane bez konieczności powiadamiania o tym Klienta.
 4. Zamontujgaz nie gwarantuje ciągłej dostępności wszystkich możliwych kompletacji instalacji w Specjalistycznych Serwisach.
 5. Zamontujgaz zastrzega sobie prawo do anulowania oferty jeśli kompletacja instalacji przygotowana wg wyboru Klienta W FORMULARZ, po dostarczeniu do Specjalistycznego Serwisu nie spełniła wymogów które spełniać powinna według wiedzy osoby odpowiedzialnej w Specjalistycznym Serwisie za poprawność doboru i montażu instalacji gazowych w samochodach. Klient nie ma prawa żądać w takim przypadku jakiegokolwiek zadośćuczynienia i/lub pokrycia jakichkolwiek kosztów ze strony Zamontujgaz lub Specjalistycznego Serwisu.
 6. W przypadku zmiany decyzji przez Klienta, który po opłaceniu za rezerwacje stanowiska montażu chciałby zrezygnować z adaptacji na gaz w Specjalistycznym Serwisie i w terminie wyznaczonymi przez Zamontujgaz, wpłacona kwota przez Klienta za rezerwację stanowiska nie podlega zwrotowi. Klient może w porozumieniu ze Specjalistycznym Serwisem wyznaczyć inny termin wykonania usługi adaptacji pojazdu na gaz w ramach zamówienia złożonego w Zamontujgaz, lecz w terminie nie wcześniej niż 2 dni i nie później niż 5 dni od daty wyznaczonej przez Zamontujgaz, podanej do wiadomości Klientowi w przesłanym "Info dla płatności"
 7. Do zakupów towarów i usług w serwisie internetowym www.zamontujgaz.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające zdolność prawną. Oferta zamieszczona na www.zamontujgaz.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Potwierdzeniem wpłynięcia do Zamontujgaz formularzy przesyłanych przez Klienta jest otrzymanie przez Klienta odpowiedzi zawierających INI podawanego w każdej korespondencji dotyczącej zapytania przesłanego przez Klienta. INI nadawane jest każdorazowo dla nowo sporządzanego "Formularza"
 9. Zamontujgaz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń operatorów sieci Internet, w szczególności NASK i Telekomunikacji Polskiej S.A., które mogły wpłynąć na nie dostarczenie w/w wiadomości. W takim przypadku Klient nie otrzymania odpowiedzi w postaci jak wyżej. W takim przypadku Klient powinien złożyć kolejne zamówienie.
 10. W przypadku braku możliwości zrealizowania części, całości zamówienia lub niemożliwości wskazania Specjalistycznego Serwisu, Zamontujgaz poinformuje o tym Klienta poprzez list e-mail lub telefonicznie (jeżeli Klient podał taki kontakt) celem ustalenia dalszego postępowania z jego zamówieniem.
 11. Brak odpowiedzi przesłanej e-mailem Klientowi w ciagu 3 dni roboczych od dnia nadania korespondencji przez Klienta oznacza, że zamówienie zostaje anulowane i nie jest rozpatrywane przez Zamontujgaz bez konieczności podania przyczyn i powiadamiania o tym Klienta. Nie dotyczy
 12. Wszystkie ceny podawane w serwisie internetowym www.zamontujgaz.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) brutto (z VAT).
 13. Zamontujgaz zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych usług i rodzajów produktów z oferty oraz do wprowadzania nowych bez koniczności powiadamiania o tym Klientów.
 14. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie internetowej www.zamontujgaz.pl oraz na stronach internetowych współpracujących kontrahentów mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu przy zachowaniu odpowiednich parametrów technicznych produktów.
 15. Nie będą realizowane zamówienia złożone przez Klientów, którzy:
  1. Posiadają nie uregulowane w terminie płatności i zobowiązania wobec właściciela serwisu www.zamontujgaz. pl - firmy Eko-Pal, oraz jakiejkolwiek płatności i zobowiązań wobec Specjalistycznych Serwisów współpracujących z Zamontujgaz i wobec dostawców instalacji lub ich części w zakresie przedmiotu działalności prowadzonej przez w/w
  2. Mogą starać się wykorzystywać zamówiony towar niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub niezgodnie z dobrym interesem właściciela Zamontujgaz i współpracujących z nim Specjalistycznych Serwisów, i dostawców co mogłoby w konsekwencji doprowadzić do utraty dobrego imienia (wizerunku) firmy, strat materialnych lub utraty jej stałych Klientów,
  3. Zapisy powyższe określające odmówienia realizacji zamówienia dotyczą również przypadków, gdy nastąpi zapłata za towar i/lub usługi zamówione przez Klienta za pośrednictwem Zamontujgaz.
  4. Nie przestrzegają Regulaminu i/lub Polityki Prywatności serwisu internetowego www.zamontujgaz.pl
 16. W stosunku do Klientów nie przestrzegających Regulaminu i/lub Polityki Prywatności serwisu internetowego www.zamontujgaz.pl Zamontujgaz zastrzega sobie prawi do wysyłania ostrzeżeń i/lub usuwanie takich Klientów z prowadzonej bazy danych dla potrzeb serwisu

III. DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Kompletne instalacje zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w "Formularz" są dostarczane przez partnera-dostawcę Zamontujgaz do wyznaczonego przez Zamontujgaz Specjalistycznego Serwisu, który ma dokonać adaptacji pojazdu wskazanego przez Klienta w Formularz na zasilanie gazem.
 2. Partner-dostawca Zamontujgaz na podstawie "WYCENA i ANALIZA" zawierającą wycene instalacji i koszty robocizny na montaż, sprzedaje instalacje Specjalistycznemu Serwisowi wg aktualnego cennika z przysługującymi mu rabatami plus dodatkowy rabat kwotowy w wysokości ustalonej na podstawie Wpłat dokonywanych przez Klienta za rezerwację stanowiska. Wszystkie ceny są cenami brutto.
 3. Gotowość wskazanego Specjalistycznego Serwisu do wykonania adaptacji auta na gaz i dostępność kompletnej instalacji zgodnie z wyborami Klienta dokonanymi w "Formularz" następuje nie wcześniej niż po 5 dniach roboczych licząc od daty otrzymania potwierdzenia wpływu zapłaty zaliczki przez Klienta na rzecz Zamontujgaz w wymaganej wysokości podanej w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem kompletnej instalacji gazowej do Specjalistycznego Serwisu wskazanego przez Zamontujgaz w ramach realizacji zamówienia zgodnie z wyborami w "Formularzu".
 5. Zapłata za instalacje gazową oraz usługę jej montażu w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z wyborami w "Formularzu" regulowana jest przez Klienta na rzecz Specjalistycznego Serwisu przy odbiorze pojazdu z zamontowaną instalacją gazową. Wysokość zapłaty jest zgodna z "WYCENą i ANALIZą" przesłaną Klientowi przez Zamontujgaz dla otrzymanego zamówienia z wyborami w "Formularzu" pomniejszonej o zapłaconą zaliczkę na rzecz Zamontujgaz za usługę rezerwacji stanowiska w wysokości podanej przy wypełnianiu Formularza oraz podanej w Dz.II pkt 12.
  Przykład :
 6. Zakres usług, kompletacje i możliwości zmian:
  1. Wszelkie dodatkowe usługi oraz elementy nie wybrane przez Klienta w "Formularz" i/lub nie ujęte w "WYCENA i ANALIZA" wynikające z potrzeb Klienta lub sugestii Specjalistycznego Serwisu:
   1. nie są zawarte w podanej cenie zawartej w "WYCENA i ANALIZA", i Klient nie może żądać ich realizacji w ramach ustalonej ceny w otrzymanej "WYCENA i ANALIZA". Klient oraz Specjalistyczny Serwis nie mogą żądać w takim przypadku pokrycia przez Zamontujgaz lub współpracujących z nim dostawców kosztów transportu jakichkolwiek uzupełnień towarów lub dokumentacji do miejsc wskazanych przez Klienta lub Specjalistyczny Serwis.
   2. mogą być realizowane tylko w ramach dodatkowych rozliczeń pomiędzy Klientem i Specjalistycznym Serwisem po uprzednim obustronnym uzgodnieniu zarówno w zakresie towarów, usług jak i pokrycia kosztów transportu bez udziału Zamontujgaz i dostawców elementów.
  2. Wszelkie zmiany wyposażenia zawartego w "WYCENA i ANALIZA" wymagają pisemnego uzgodnienia pomiędzy Specjalistycznym Serwisem i Klientem podpisanego za zgodność. Kopię zawartego uzgodnienia należy przesłać do Zamontujgaz.
  3. Podana w "WYCENA i ANALIZA" cena instalacji zawiera cenę jednego zbiornika LPG :
   1. cylindrycznego - do pojemności całkowitej 60 dm3
   2. toroidalnego - do pojemności całkowitej 45 dm3
   W przypadku wyboru przez Klienta opcji instalacji ze zbiornikiem o pojemności większej niż podane w tym punkcie obowiązuje dopłata w wysokości 6 zł brutto (z Vat) za każdy litr pojemności nominalnej (wodnej) zbiornika.
 7. Zapłata za usługi Zamontujgaz następuje na rachunek wg danych i w sposób wskazany przez Zamontujgaz na formularzach i w korespondencji przesłanej Klientowi na wskazany przez niego e-mail kontaktowy.
 8. W przypadku dokonania wpłaty za usługę (i) na rzecz Zamontujgaz na rachunek bankowy (przelew, dowód wpłaty) Klient podaje INI i przesyła faksem lub e-mailem potwierdzenie wpłaty (kopii polecenia przelewu lub blankietu pocztowego) na numer faksu: (058) 348 12 11 lub e-mail biuro@zamontujgaz.pl. Określone zamówienie (zgodnie z jego zakresem) zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia wpływu płatności Klienta na rzecz Zamontujgaz wymaganej kwoty.

IV. GWARANCJA. RĘKOJMIA. ZWROTY TOWARÓW.ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Instalacja gazowa i usługa montażu w Specjalistycznym Serwisie objęte są gwarancją wykonawcy usługi. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z Specjalistycznym Serwisem, który wykonał usługę. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest książka gwarancyjna, którą Klient otrzymuje przy odbiorze samochodu po zamontowaniu instalacji gazowej wraz z dowodem zakupu, zawierającej dane samochodu: markę samochodu, model oraz dane instalacji gazowej.
 2. Serwisy uwzględniają reklamacje z tytułu odpowiedzialności za produkt, rękojmi i gwarancji wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostarczenia do Serwisu samochodu, elementów instalacji gazowej lub ich części.
 3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Zamontujgaz na rzecz Klientów składać należy pisemnie na formularzu reklamacyjnym dostępnym na www.zamontujgaz. W przypadku braku wskazania innego miejsca, należy je składać w biurze Eko-Pal w Gdańsku przy ulicy Szybowcowej 31 A w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni robocze dla Eko-Pal. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest:
 4. W przypadku zwrotu towaru i/lub usługi będącego elementem promocji łączonej - zwrotowi podlega całość asortymentu z danego pakietu promocyjnego lub zostanie wystawiony dokument sprzedaży na pozostałą część zakupionego (nie zwracanego) towaru i/lub usługi uwzględniający warunki sprzedaży tego towaru i/lub usługi na zasadach poza promocją.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Właściciel serwisu Zamontujgaz zastrzega sobie bez konieczności informowania o tym Klientów prawo do:
 2. Klient powinien zapoznać się z treścią oferty i regulaminu każdorazowo przed skorzystaniem z usług dostępnych na www.zamontujgaz.pl . W przypadku nieakceptowania wprowadzonych zmian Klient ma prawo do rezygnacji z oferowanych usług.
 3. Zamontujgaz nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń oraz braku możliwości realizacji składanych zamówień, spowodowane czynnikami niezależnymi od Zamontujgaz, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi i innymi siłami wyższymi.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Złożenie przez Klienta zamówienia i dokonanie płatności oznacza równocześnie zapoznanie się z treścią i akceptacją warunków powyższego Regulaminu.
 6. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby właściciela Zamontujgaz

Życzymy zadowolenia z jazdy na gazie.